Promy do Anglii

ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY I TRANSPORTU – TURYSTYKA
Poniższe warunki obowiązują od dnia 1 sierpnia 2012 roku. Pasażerowie potwierdzają zapoznanie się z treścią obowiązujących warunków oraz ich zrozumienie i pełną akceptację. Obecne warunki są zgodne z i podlegają Francuskiemu prawu – Kodeksowi Transportu, oraz/lub są zgodne z międzynarodowymi ustaleniami prawa morskiego.

Warunki sprzedaży

Ceny
Wszystkie ceny biletów obliczone zostały na podstawie czasu oraz daty przepraw oraz z uwzględnieniem obecnych warunków ekonomicznych i finansowych. Wysokość cen obowiązuje wszystkie bilety zarezerwowane najpóźniej na dzień przed planowaną odprawą.
Ceny biletów pozyskanych poprzez inne kanały dystrybucji (terminal lub internetowo) podlegają osobnym warunkom i ustaleniom.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego informowania o tym, w związku z zmianą kursu walut używanego do obliczania cen biletów, wzrostem cen paliwa lub opłat portowych i podatków nałożonych na firmę najpóźniej na tydzień przed planowaną przeprawą.
W przypadku gdy długość pojazdu przekracza 8,5 metra naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości £15 za każdy dodatkowy metr. Jeżeli pasażer nie powiadomi naszej firmy z uprzedzeniem o przekroczeniu zakładanej długości wówczas dodatkowa opłata zostanie doliczona w punkcie odpraw.
Poniższe warunki nie obowiązują pojazdów wykorzystywanych w celach komercyjnych.
Informujemy iż nie ma możliwości przenoszenia biletów na inne terminy. Prośby o zwrot kosztów z powodów finansowych (specjalne oferty pojawiające się po dacie zakupienia biletu) nie będę rozpatrywane.

Długość przepraw
Przeprawa 24 godzinna. Państwa podróż powinna zostać zarezerwowana najpóźniej na 24 godziny przed planowaną odprawą i rejsem.
Przeprawa 5 dniowa. Państwa podróż powinna zostać zarezerwowana na 120 godzin przed planowanym czasem wypłynięcia.
Pojedyncza przeprawa. Bilet obejmuję przeprawę w jedną stronę. Istniej możliwość złączenia dwóch pojedynczych biletów w celu przedłużenia obowiązującego czasu przepraw. W przypadku nie przestrzegania długości i czasu przepraw naliczone zostaną dodatkowe opłaty.
W przypadku gdy zarezerwowany bilet wykorzystywany jest jako bilet powrotny firma MyFerryLink ma prawo do nałożenia, a klient zgadza się na pokrycie dodatkowych opłat w celu zniwelowania różnicy cenowej. Firma MyFerryLink zastrzega sobie prawo do domagania się uiszczenia całkowitej wysokości danej opłaty.

Anulowania, zwroty oraz zmiany
Zmianę rezerwacji definiujemy jako zmianę czasu lub daty odprawy oraz typu pojazdu dokonaną do pojedynczej podróży.
Jeśli wybiorą państwo datę lub czas przeprawy dla którego obowiązuje niższa cena otrzymają państwo kredyt na przyszłe podróże naszymi liniami równy różnicy pomiędzy oryginalną a nową ceną podróży, opłaty za zmianę czasu i daty nie zostaną naliczone.
W przypadku gdy wybiorą państwo czas lub datę przeprawy na którą obowiązuje wyższa cena biletu zobowiązani są państwo do pokrycia różnicy w cenie, wliczając wszelkie możliwe dodatkowe opłaty wynikające z dokonaniem zmian.
Rezerwacja dotyczy tylko odpraw wcześniej wybranych przez państwa. Jeśli zdecydują się państwo na wybór innej przeprawy podlegają państwu poniższemu regulaminowi zmian. Jednakże, jeśli podróżują państwo wybraną przez siebie przeprawą dokument ten nie ma zastosowania, muszą jednak państwo uiścić opłatę wynikającą z dokonanych zmian – opłacie nie podlegają rezerwacje dokonane w systemie MyChoice opisanym poniżej.

MyBasic Fare:
Opłata za zmianę rezerwacji wynosi £10.00 (5 funtów na przeprawy 24 godzinne) za każdym razem gdy zmieniają państwo czas lub datę swojej rezerwacji.
Dodatkowo, naliczona zostanie opłata wynikająca z różnicy w cenie pomiędzy oryginalnie wybraną przez państwa przeprawą a ceną przeprawy po dokonaniu zmiany rezerwacji.

MyChoice Fare:
Zmiany rezerwacji dokonanych w systemie MyChoice nie podlegają dodatkowym opłatom. Zobowiązani będziecie państwo jedynie do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy wcześniejszą a nową rezerwacją.
W przypadku anulowania rezerwacji na więcej niż 24 godziny przed planowanym rejsem dodatkowe opłaty nie zostają naliczone. Jednakże, anulowanie rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed planowanym rejsem nie podlega zwrotom.
W obu przypadkach zmiany rezerwacji muszą być dokonane wcześniej niż planowany rejs, w przeciwnym wypadku cała rezerwacja traci ważność i podlega 100 procentowej opłacie dodatkowej.

Wypadki losowe
W przypadku gdy przeprawa jest niemożliwa do zrealizowania z przyczyn niezależnych od formy MyFerryLink, np. warunki pogodowe, strajk, wypadki losowe, rezerwacje na przeprawy zostają anulowane bez możliwości wypłacenia odszkodowań. Poinformujemy państwa o wszelkich zmianach lub odwołaniu przeprawy najszybciej jak to możliwe oraz dołożymy wszelkich starań aby znaleźć dla państwa najlepsze rozwiązanie alternatywne.

Spóźnione przybycie do punktu odpraw wynikające z dopełnienia formalności
Pasażerowie zobowiązani są do przybycia do punktu odpraw przynajmniej z 30 minutowym wyprzedzeniem. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkować może brakiem wstępu na prom.
Firma MyFerryLink nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z wyżej wymienionych formalności. Prosimy o wliczenie dodatkowego czasu na przybycie w okresach szczytu.

WARUNKI TRANSPORTU
Dyscyplina na pokładzie
Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny pokładowej, stosowania się do wszelkich regulacji ustanowionych przez firmę MyFerryLink oraz do przestrzegania obowiązującego prawa niezależnie od miejsca pobytu (punkt odpraw lub pokład promu). Pasażerowie winni również stosować się do instrukcji i poleceń załogi statku.
Posiadanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa innych pasażerów lub załogi statku jest niedozwolone zarówno na pokładzie promu jak i wewnątrz przewożonych pojazdów. Zabrania się również posiadania przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić statek.

Kontrola celna/Policja/Ochrona/Bezpieczeństwo
Pasażerowie zobowiązani są do wyrywkowego poddawania się kontroli celnej oraz do przestrzegania regulacji i przepisów kontroli celnej i wszelkich praw i regulacji dotyczących przewozu osób, pojazdów, bagaży oraz mienia i zwierząt.
Pasażerowie proszeni się o poddawanie się kontrolom i przeszukaniem pojazdów, osób i bagażu oraz o odpowiedz na wszelkie pytania ze strony osób kontrolujących.
Informujemy, iż firma MyFerryLink nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawo, które mogą spotkać osoby sprzeciwiające się poddaniu powyższym kontrolom.
Firma MyFerryLink nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia spowodowane przez nie zastosowanie się do powyższych regulacji, lub za jakiekolwiek straty i uszkodzenia wynikające z zaistniałych opóźnień.

Transport paliw
Surowo zabrania się przewozu kanistrów lub pojemników z paliwem wewnątrz pojazdów. Pojazdy wyposażone w instalację LPG dopuszczane są do transportu na pokładzie naszych jednostek. Proszę pamiętać o poinformowaniu nas podczas dokonywania rezerwacji iż dany pojazd wyposażony jest w instalację LPG.

Przewóz gazów
Przewóz propanu I butanu jest ograniczony do 47kg na pojazd pod warunkiem iż gaz przeznaczony jest na użytek własny. Prosimy pamiętać o zaznaczeniu faktu przewozu gazów podczas procesu dokonywania rejestracji. Wszystkie zbiorniki z gazem muszą zostać odizolowane na czas trwania rejsu.

Odpowiedzialność i zobowiązania
Wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności zostaną rozstrzygnięte na podstawie francuskiego prawa oraz międzynarodowego prawa morskiego. Konwencja Londyńska 1976, znowelizowana w 1996 jest dokumentem nadrzędnym.
Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania i wypełniania instrukcji wydawanych przez załogę statku podczas rejsu. Kierowcy biorą odpowiedzialność za wszelkie manewry samochodowe.

Pasażerowie bez opieki
Pasażerowie, którzy nie ukończyli 16 roku życia bez opieki osoby dorosłej nie zostaną wpuszczeni na pokład promów firmy MyFerryLink lub promów czarterowanych i użytkowanych przez naszą firmę.

Pasażerowie niepełnosprawni
Szczegółowe informacje dotyczące przystosowania statków do przewozu osób niepełnosprawnych uzyskają państwo podczas procesu rezerwacji biletu. Zostaną również państwo poinformowani o szczegółowych wymaganiach dotyczących procesu odprawy.

Wymogi medyczne
Pasażerowie podczas procesu rezerwacji zobowiązani są do poinformowania firmy MYFerryLik o szczegółach i wszelkich limitach medycznych dotyczących podróżowania. Zobowiązani są państow uzyskać zgodę swojego lekarza na odbycie danej podróży.

Zwierzęta
Zabrania się przetrzymywania zwierząt wewnątrz pojazdów podczas trwania przeprawy. Prosimy o zapoznanie się z wymogami przewozu zwierząt na terenie Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informację mogą państwo uzyskać podczas dokonywania rezerwacji lub pod adresem strony www.myferrylink.com/pets.
Przewóz zwierząt podlega dodatkowym opłatom. W przypadku nieprzestrzegania regulacji prawnych dotyczących transportu zwierząt firma MyFerryLink nie jest zobowiązana do zwrotu opłat. Zaleca się aby osoby przewożące zwierzęta stawiły się do punktu odpraw z odpowiednim wyprzedzeniem gdyż nasi pracownicy muszą przygotować odpowiednie dokumenty.

Skargi
Wszelkie zaniedbania i uchybienia związane z dopełnieniem rezerwacji należy zgłosić naszej firmie w najszybszym możliwym terminie. W przypadku uszkodzeń pojazdu szkodę należy zgłosić jeszcze na pokładzie statku. Jeśli skarga dotyczy niewidocznych uszkodzeń są państwo zobligowani do dostarczenia formalnie nadanego listu wraz z potwierdzeniem nadania w przeciągu 15 dni od czasu rejsu. Skargi należy składać pod wskazanym adresem: MyFerryLink – dział obsługi klienta, Whitfield Court, Honeywood Close, Whitfield CT16 3 PX.
Adres e-mail: clientservice@MyFerryLink.com

Ważność powyższych regulacji
Nieważność lub anulowanie jednej klauzuli, paragrafu lub punktu w obecnie obowiązujących regulacjach sprzedaży i transportu nie ma wpływu na pozostałe regulacje i warunki, które w dalszym ciągu zachowują swoją moc.
Klient wyraźnie potwierdza, że on/ona zapoznał się z treścią warunków i regulacji zamieszczonych w powyższym dokumencie oraz, że zgadza się z ich treścią. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy francuską a angielską wersją językową powyższego dokumentu stwierdza się, iż wersja francuska jest wersją obowiązującą i dominującą.